Herengracht 14 Purmerend

+31 (0)299-621931

Maandag - Vrijdag: 9:00 - 17:00

wwXL, gevestigd op Herengracht 14, 1441EW Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres: Herengracht 14, 1441EW Purmerend Telefoon:  +31(0)299-621931 Website: www.wwxl.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken

wwXL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Couponnummer – OPT-in gegevens voor onze nieuwsbrieven en reclame  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wwxl@wwxl.nl. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken wwXL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het regelen van opdrachten bij u, op een afgesproken andere locatie of bij wwXL op locatie; – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; – Om goederen en diensten bij u af te leveren. Geautomatiseerde besluitvorming wwXL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van wwXL tussen zit).  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

wwXL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: – Telefoonnummer Doel: overleg met opdrachtgever over de verzorgen dienstverlening, goederen en betaling Bewaartermijn: 5 jaar – Voor- en achternaam – Adresgegevens – E-mailadres – OPT-in gegevens voor onze nieuwsbrief bewaren we nog niet, omdat we geen irritante nieuwsbrieven en reclame willen versturen. Maar als we dit in de toekomst zouden doen dan geldt de onderstaande verklaring: Doel: verzenden nieuwsbrieven en reclame Bewaartermijn: Uitsluitend na opt-in voor de nieuwsbrief Bewaartermijn: tot wederopzegging opt-in Opzegging kan onder andere door een e-mail te sturen met hierin (in de titel) het verzoek tot uitschrijven van de nieuwsbrieven en/of reclame, bij voorkeur als volgt:
  • Verzoek uitschrijven e-mail, niet uitschrijven voor reguliere mailing/post
  • Verzoek uitschrijven reguliere mailing/post, niet uitschrijven voor e-mail
  • Verzoek uitschrijven e-mail en reguliere mailing/post

Delen van persoonsgegevens met derden

wwXL verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. wwXL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Delen van gegevens is beperkt tot onze payment provider(s).  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

wwXL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door wwXL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wwxl@wwxl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij mogelijk contact met u opnemen of vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. wwXL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

wwXL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door het plaatsen van een security certificaat op onze website. wwXL heeft geen webshop. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via wwxl@wwxl.nl. Deze privacyverklaring is mede tot stand gekomen met hulp van TripleB Consultancy.